banner-job

Content Marketing (นักศึกษาฝึกงาน)

ไอเกียกีคเป็นบริษัททางด้าน software ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเน้นไปที่การพัฒนา project และ product ควบคู่กันไป เราจึงต้องการเพื่อนร่วมงานที่มีความมุ่งมั่นและใส่ใจในการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ร่วมกับทีมงานของเรา ซึ่งผลงานที่มีคุณภาพของเรานั้นต้องตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้งาน โดยเน้นไปที่การปรับปรุง แก้ไขผลงานจากฟีดแบคของผู้ใช้งานจริง ดังนั้นพวกเราจึงไม่หยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าและผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง

Responsibilities
  • วิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้กับ Product ของบริษัท
  • วิเคราะห์สื่อ Social Media ต่าง ๆ (Facebook, LINE, Instagram, Youtube) และให้คำแนะนำทีมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่ม traffic, engagement, video views, followers ให้กับ Product ของบริษัท
  • คิด วางแผน เขียน เพื่อสร้าง Content ในรูปแบบสื่อออนไลน์ที่มีประโยชน์ สร้างสรรค์ให้กับ Product ของบริษัท
  • ตรวจสอบข้อความ artwork และ keyword ต่าง ๆ ให้ถูกต้องและตรงตามจุดประสงค์ ก่อนที่จะออกไปภายนอก
Qualifications
  • ไม่จำกัดเพศและอายุ
  • เรียนรู้ ทดลอง ทดสอบ เครื่องมือทางการตลาดใหม่ ๆ รวมทั้งติดตาม trend ใหม่ ๆ อยู่เสมอ และนำมาปรับใช้ได้อย่างฉับไว
  • สามารถใช้ analytics tools ต่าง ๆ ได้
  • มีความคิด creative และกล้าที่จะคิดนอกกรอบ
  • มีความรับผิดชอบสูง และอยากทำงานออกมาให้สำเร็จตามเป้าหมาย

Apply this position